زبان و ادبیات فارسی

همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس / که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

آبان 93
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
8 پست
آذر 92
15 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
7 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
5 پست
a4
16 پست
c2
2 پست
c1
2 پست
c3
8 پست